Általános Tájékoztató

a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában történő elhelyezés folyamatáról, az intézményben fizetendő térítési díjakról, intézményi szolgáltatásokról.

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában Pécsett három idősek otthona működik.

 A Baptista Szeretetszolgálat Otthonai:

Székhelyünk: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. szám alatt 490 férőhellyel rendelkezünk, amelyből 28 fő fogyatékossággal élők tartós bentlakásos intézményi részlege (Tel.: 06-72/441-460, fax: 06-72/413-107).

További telephelyeink:

7624 Pécs, Alkotmány utca 79. szám alatti telephely 56 férőhellyel (Tel.: 72/532-602),

7624 Pécs, Xavér utca 10. szám alatti telephely 88 férőhellyel (Tel: 72/515-762) működik.

A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában (a továbbiakban: Szeretetotthon) a jogszabályban meghatározott napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel, illetve 80. életév betöltése esetén, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Továbbá az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is, akinek az ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézményben a fogyatékossággal élők tartós bentlakásos részlegében a nagykorú fogyatékos személy vehető fel.  Fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.

A napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet vagy egyéb körülményeket igazolni kell. Az erről szóló szakvéleményt 2010. augusztus 17-ig az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) állította ki. 2010. augusztus 18-tól a gondozási szükséglet vizsgálata az intézményvezető hatáskörébe került.

 

A szeretetotthoni elhelyezés igénybevétele:

2011. július 1. napjától a szeretetotthonban az elhelyezési kérelmet szóban vagy írásban kell kezdeményezni a Baptista Szeretetszolgálat 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. szám alatti székhelyén működő szociális csoportjánál.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

 HÉTFŐ: 8-16 ÓRÁIG

SZERDA: 8-16 ÓRÁIG

 

A kérelem mellé csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást, a II. rész szerinti jövedelemnyilatkozatot – és a szociális törvény 117/B. (1) bekezdés szerinti vállalás kivételével – a III. rész szerinti vagyonnyilatkozatot, illetve egyéb nyilatkozatokat és személyazonosító iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.) fénymásolatát. Továbbá, amennyiben a kérelmező jövedelme nem teszi lehetővé, hogy teljes összegű intézményi térítési díjat fizessen, és hozzátartozó az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetének megfizetését nem vállalja, valamint a kérelmező rendelkezik jelentős ingatlanvagyonnal, szükséges az ingatlanra vonatkozó, három hónapnál nem régebbi, adó- és értékbizonyítvány, illetve hiteles tulajdoni lap másolat benyújtása.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 117/B. § (1) bekezdés szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy nyilatkozatban vállalhatja. Ez esetben a vállaló személy nyilatkozatot tesz, ugyanakkor a kérelemben levő jövedelemnyilatkozatot és a „Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén” elnevezésű űrlapot nem szükséges kitölteni. A teljes összegű térítési díj vállalása esetén az intézményvezető nem végez jövedelemvizsgálatot, továbbá a költőpénz biztosítását is egyénileg kell megoldani.

Az Szt. 117/B § (2) bekezdés szerint az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj egy részének vállalása esetén a jövedelem- és vagyonnyilatkozat kitöltése kötelező. A vállaló személy írásban szintén nyilatkozik, és az intézményvezető jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, a költőpénz ez esetben is egyénileg kerül biztosításra.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban: gyermek), a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló, megállapodás alapján a gyermek köteles. (1993. évi III. törvény 117/D. § (1) bek.)

 

Cselekvőképességet teljes körűen korlátozó gondnokság esetén a kérelmet a Gyámhivatal által kinevezett gondnok írja alá, cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnok és az igénylő személy aláírása is szükséges. Kérjük csatolni a bírósági ítélet és a gondnok kirendelő határozat fénymásolatát is.

 

A várakozói státusz:

 • A kérelmet a benyújtás napján nyilvántartásba vesszük, majd erről, valamint az előgondozás időpontjáról szóban vagy írásban értesítést küldünk. A kérelem beérkezését követően általában két héten belül az intézményvezető által megbízott személyek előgondozást és gondozási szükségletvizsgálatot végeznek a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén. Az előgondozást végző személyek a helyszínen tájékoztatják a kérelmezőt, vagy hozzátartozót az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, térítési díjról, tájékozódnak a kérelmező egészségi állapotáról, a jogosultság fennállásáról, szociális helyzetéről, életkörülményeiről. Átadják a megállapodás tervezetét, és tájékoztatnak a házirend tartalmáról. Mérlegelik, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások megfelelnek-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek.
 • Az előgondozást végző személyek kitöltik a gondozási szükséglet megállapítását szolgáló adatlapot. Ezt követően az elért eredményről, illetve egyes esetekben az egyéb körülmények fennállásáról az intézményvezető kiállítja az igazolást.
 • Az intézményvezető a kérelmek beérkezésének sorrendjében, illetve az egészségi állapot és a szociális körülményekre való tekintettel gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról, illetve ha valamennyi soron kívüli igény nem teljesíthető, dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről. Amennyiben a kérelmező a felkínált férőhelyet még nem kívánja elfogadni, kérésére továbbra is a várakozók nyilvántartásában szerepel. Ebben az esetben az intézményvezető évente frissíti a várakozók nyilvántartását.
 • Az intézményi elhelyezés előtt az előgondozást végző személy szóban vagy írásban tájékoztatja az igénylőt a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról és az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.
 • Az ellátás megkezdése időpontjáról az intézményvezető által megbízott személy telefonon vagy levélben értesíti a jogosultat, törvényes képviselőjét illetve hozzátartozóját. A férőhely elfoglalására 8 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a jogosult ezen időszak alatt nem költözik be az intézménybe és ennek okáról az intézményvezetőt nem értesíti, úgy az intézményvezető megkeresi a jogosult lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatást ad a jogosult tartózkodási helyéről, a beköltözés elmaradásának indokairól és az ellátás igénybevételének várható idejéről. Ha a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.
 • Az ellátás igénybevétele előtt az ellátást igénybevevővel vagy törvényes képviselőjével, illetve abban az esetben, ha térítési díj megfizetését más személy vállalta, a térítési díj megfizetését vállaló személlyel írásban intézményi és a térítési díj fizetéséről szóló megállapodást köt, ugyanakkor írásban tájékoztatja a kérelmezőt és a térítési díj megfizetését vállaló személyt a fizetendő összeg mértékéről, illetve a fizetési lehetőségekről.

Térítési díj:

A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában fizetendő intézményi térítési díjakat jelenleg a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy szabályozza. Az intézményben az egy ellátottra jutó önköltség összege:

 • időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása esetén 16.062.- Ft/fő/nap,
 • demens betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása esetén 16.472.- Ft/fő/nap,
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása esetén 18.177.- Ft/fő/nap

 2024. április 01. napjától az intézményi térítési díj a következő:

 • Ápoló-gondozó otthoni ellátás:                                             napi 6.000.- Ft/nap/fő
 • Demens betegek ápoló-gondozó otthona:                             napi 6.000.- Ft/nap/fő
 • Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátása:                     napi 5.000.- Ft/nap/fő

 

Személyi térítési díj: tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. A térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott részére legalább a törvényben előírt költőpénz visszamaradjon.

Ha az ellátott vagy más személy az Szt. 117/B. § (1) bekezdés szerint vállalja az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetését, vagy a (2) bekezdés szerint a mindenkori intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözet egy részének megfizetését és erről nyilatkozatot tesz.

 

A térítési díj megfizetésének módja:

 • A térítési díj összege az ellátott rendszeres, állandó jövedelméből kerül levonásra.
 • A testközeli (inkontinencia) segédeszköz, illetve a gyógyszer- alaplistán lévő gyógyszereket meghaladóan az egyéni gyógyszerköltséget az ellátott fizeti, amennyiben már intézményünkben kerül felírásra. (A jövedelemből minden hónapban annak összege utólag levonásra kerül, a kötelező zsebpénz megmaradása mellett.)

Lakóink részére a törvényi rendelkezés által előírt kötelező zsebpénz összegét a személyi térítési díj megállapítása során biztosítjuk, mely jelenleg az öregségi nyugdíjminimum 20 % illetve 30%-a (2021. évben 5.700,- Ft, 8.550,- Ft), kivéve az Szt. 117/B. § (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötése esetén.

 

A vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően az intézménybe történő beköltözést követően az ellátott állandó bejelentett lakcíme az intézmény címével azonos kell, hogy legyen, ugyanis az ellátott kizárólag ebben az esetben jogosult háziorvosi ellátásra. A lakcím átjelentése ügyében az intézmény munkatársai járnak el az ellátottól származó meghatalmazás alapján.

 

Felhívjuk az ellátást igénylők és hozzátartozók figyelmét, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97.§ (5) bekezdés az alábbiakat mondja ki:

„A nyugellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti. A 83. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vagy a nyugellátás felvételére jogosított más személy a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül kötelesek bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.”

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az ellátottak nyugdíja a fenti jogszabályi rendelkezésekből adódóan minden esetben az intézmény címére kell, hogy érkezzen.

 

A férőhely elfoglalása:

 • A férőhely elfoglalásának feltétele a negatív tüdőszűrő lelet.

A férőhely elfoglalásához az alábbi dokumentumokra van szükség:

ü  Érvényes személyi igazolvány,

ü  lakcímkártya,

ü  születési vagy házassági anyakönyvi kivonat,

ü  érvényes TAJ kártya,

ü  védettségi igazolvány, oltásról szólő igazolás,

ü  ha van, érvényes közgyógyellátási igazolvány,

ü  orvosi igazolások, zárójelentések,

ü  amennyiben fennáll az aláírásra képtelenség, úgy orvosi igazolás annak tényéről,

ü  utolsó havi nyugdíjszelvény, év elejei értesítő az adott évi nyugdíj összegéről, vagy bankszámlakivonat, egyéb jövedelemről igazolás (FOT, családi pótlék, életjáradék, stb.),

ü  nyilatkozatok: adatkezeléshez nyilatkozat, önkormányzati lakásleadás nyilatkozata, nyilatkozat térítési díj megfizetéséről (intézményben töltendő ki),

ü  adó- és értékbizonyítvány (három hónapnál nem régebbi),

ü  hiteles tulajdoni lap másolat.

 • Az igénylő illetve lakó hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a személyi adatait kezelje. Intézményünk a személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete előírásainak megfelelően kezeli.

Lakóink egy része testileg, szellemileg frissebb, életvitelében kevesebb segítséget igényel, mások súlyos betegek és fokozott ápolási igénnyel teljes ellátásban és felügyeletben részesülnek. Az egészségi állapotnak és az önellátási képességeknek megfelelően biztosítunk elhelyezést. Minden telephelyen vezető ápolóval, terápiás munkatársakkal és képzett ápoló személyzettel állunk lakóink rendelkezésére. A beköltözést követően a beilleszkedési folyamat megkönnyítése és a minőségi, egyénre szabott gondoskodás érdekében javasoljuk a hozzátartozóknak a mielőbbi kapcsolatfelvételt az ellátást biztosító személyzettel. (Az adott telephelyre történő beköltözés esetén a személyes okmányokat a szociális irodába szíveskedjenek bemutatni.)

A beköltözéskor felső és alsóruházat hozható, személyes használati tárgyakat, kedves emlékeket módunkban áll elhelyezni. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért kérjük, forduljon az adott telephely vagy részleg vezetőjéhez.

Zsebpénz kezelés:

A térítési díj megfizetése után lakóink számára megmaradó havi összegeket munkatársaink kifizetik az ellátottnak vagy az általa meghatalmazott személynek, vagy a megmaradt összeget átadják az intézmény zsebpénzkezelő munkatársának.

 • A zsebpénzkezelő a lakóval és a hozzátartozóval történt egyeztetés alapján vásárol a lakó számára, szükséglete szerint. A pénzforgalmat számlákkal, elszámolásokkal igazolja.
 • Az ellátást igénybevevőnek az alapgyógyszer-listán szereplő gyógyszereket az intézmény díjmentesen biztosítja minden lakó részére. A gyógyszerlista az adott részleg nővérszobájában megtekinthető. A listán nem szereplő gyógyszerek költségét az ellátott viseli.

Amennyiben a lakó zsebpénzét nem használja fel, a zsebpénz összegének elhelyezésére a letéti pénztárban, illetve az UniCredit Banknál vezetett letéti alszámlán van lehetőség.

Tájékoztatás:

Intézményünkben a kérelem benyújtásakor az ellátást kérelmezők tájékoztatást kapnak az általános beköltözési feltételekről, a férőhely elfoglalása és a bentlakás szabályairól, továbbá a házirend tartalmáról és a térítési díjjal kapcsolatos tudnivalókról. A jogszabályi előírások figyelembevételével a tájékoztatás szóban és írásban történik oly formában, hogy lehetőséget biztosítson a döntésre jogosult személy teljes körű informáltságára, kérdések feltevésére.

Ellátottaink az állapotukról történő tájékoztatási jogról való lemondással írásban élhetnek, illetve kijelölhetnek olyan személyt, aki helyettük gyakorolja ezt a jogot. Az ellátottnak a férőhely elfoglalása előtt, illetve az ellátás során lehetősége van rendelkezni arról, hogy az Intézmény az állapotáról senkit ne tájékoztasson; illetve meghatározott személyeket kizárhat a tájékoztatásból.

Szolgáltatásaink:

 

Házi orvosunk és szakorvosaink (kardiológus, reumatológus, neurológus, pszichiáter, bőrgyógyász) is lakóink rendelkezésére állnak meghatározott időben. Egyéb szakorvosi rendelésre az intézmény mikrobusza, illetve betegszállítók szállítják a lakókat. Beköltözést követően intézményünk háziorvosa megvizsgálja az új lakót, majd hivatalból átkéri az új lakó iratanyagát előző háziorvosától, és saját ellátotti körébe vonja.

A rehabilitációs csoport munkatársai tornatermekben, korszerű fizioterápiás műszerekkel felszerelt kezelőkben várják a gyógyulásra vágyó idős embereket. Lakóink szakembereink vezetése mellett ülve végezhető csoporttornával tartják karban magukat.

A beköltözést követően alkalmazkodásban és a mindennapok kellemes eltöltésében mentálhigiénés munkatársaink biztosítanak egyéni, személyre szabott foglalkozásokat, folyamatos programokat.

A vidám rendezvények, közös ünnepek, szüreti bál, farsang, karácsony stb mellett kórus, színjátszó szakkör, kézimunka szakkör, rejtvényfejtők klubja működik, lehetőséget adva, hogy mindenki saját kedvtelésének hódoljon.

Vallásgyakorlásra is lehetőséget nyújtunk, ezzel kapcsolatban adott telephelyen nyújtanak kollégáink felvilágosítást.

Lakóink egészséges táplálkozását a Pécs, Malomvölgyi út 21. szám alatti intézmény jól felszerelt, korszerű konyháján előállított ételek biztosítják, külső telephelyeinkre történő kiszállítással.

Dietetikusunk segítségével lehetőség van a házias jellegű normál menün túl, az idősek egészségi állapotának megfelelő diéták biztosítására is (cukorbetegeknek napi ötszöri étkezést biztosítunk).

Szolgáltatásaink része az ellátottak ruháit tisztító mosoda is.

Valamennyi szobában mosdó, beépített szekrény található, igény szerint televízió, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő elhelyezhető, illetve internet használati lehetőség van. Valamennyi fürdő- és mellékhelyiségünk közös használatú, folyosón található helyiség.

Az otthonaink nyitottak, lakóink a nap bármely szakaszában eltávozhatnak, látogatókat fogadhatnak 9 órától 19 óráig.

 

A fentiekkel kapcsolatban szíves érdeklődését várjuk telefonon a 72/441-460-as telefonszámon a 132-es melléken. Személyes találkozásra, otthonaink megtekintésére is lehetőség van a 72/441-460/149-es telefonszámon történt időpont egyeztetés után.

 

 

Hatályos: 2024. 04. 01. napjától

 

xxx

Segítsen Ön is adója 1%-val

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Adószáma: 18485529-1-07

Technikai szám: 0286

Weboldalunkkal kapcsolatosan észrevétele lenne?
 1.  
 1. Üzenete:*
  Sajnos nem írt még semmit....
 2.  
 1. az Ön neve*
  nem adta meg a kapcsolattartó nevét
 2. E-mail címe: *
  hibás, vagy nem adta meg a kapcsolattartó e-mail címét
 3. a biztonsági számsor megadása szükséges a "robotok" kiszűrésére